Balik-Tanaw | Pagpapahalaga sa dignidad at pagkatao

By Ms.MERIAN ALDREA
OWGC-AMRSP

August 1, 2021, eighteenth Sunday in Ordinary Time

Mga Awit 78: 3-4, 23-24, 25, 54 (24b)
Exodus 16: 2-4, 12-15
Efeso 4: 17, 20-24
Juan 6: 24-35

 

Hindi lamang sa pagkaing nakabubusog sa pisikal na katawan tayo nagugutom.

Ngayong pandemya, maraming uri ng pagkagutom ang ating nararanasan.

Una, nararanasan natin ang pagkagutom dahil sa kawalan ng hanapbuhay na dala ng pagbagsak ng ekonomiya, pagkagutom sa de-kalidad na serbisyong pangkalusugan, pagkagutom sa tamang solusyon ng pamahalaan sa pagharap sa pandemya, pagkagutom sa pagkilala sa kalungkutan, pagkasiphayo, at marami pang iba.

Ikalawa, danas na danas natin ang pagkagutom sa mabuting pamamahala ng mga pinuno ng ating bansa na nagdadadala ng iba’t ibang uri ng pagkagutom; ang pagkagutom sa katarungan ng mga pamilyang ang mga mahal sa buhay ay pinatay sa ngalan ng war on drugs, pati ang mga tagapagtaguyod ng karapatanang pantao na sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso, inaaresto at ang iba ay pinapatay nang tuluyan. Kasama rin dito ang pagkagutom sa respeto ng mga kababaihang nakararanas ng pambabastos mula sa pinakamataas na pinuno ng bayan.

https://tvaraj2inspirations.wordpress.com/2012/04/26/jesus-said-i-am-the-bread-of-life/

Ikatlo, ang iba naman ay nakakaranas ng pagkagutom sa tunay na tinapay na makapagbibigay sa atin ng kaganapan ng buhay (Jn.10:10) . Maaaring marami tayong pagkain na panandaliang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kagalingan at kabutihan ng buhay. Ang mga materyal at mga hindi materyal tulad ng mga itinuturing nating kayamanan tulad ng kasikatan, kapangyarihan, kalakasan at katalinuhan na madalas ay nagpapalimot ng pakikipag-kapwa tao at pagiging mabuti sa lahat.

Ang mga pagbasa ngayong Linggo ay nagpapaalala sa kung ano/sino nga ba ang nagbibigay sa atin ng kasapatan. Pinapaalala sa atin ng teksto na ang mga ito ay ang mga bagay na nagmula sa Diyos. Ang handog sa atin ng Diyos na kailanman ay hindi tayo pababayaan na magutom pisikal man (nagpadala si Yahweh ng manna at mga pugo) sikolohikal/emosyonal ( pinagaling ni Hesus ang mga sakit) at lalo na ang espiritwal )sinabi ni Hesus, ‘Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma’y hindi mauuhaw.”)

Ngunit hindi dapat matapos sa sariling pagkabusog ang lahat, dahil bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Hesus, mayroon tayong atas na pakainin ang mga nagugutom at nauuhaw. Sa tatlong uri ng pagkagutom na nabanggit sa unahan, anong uri na nga ba ng pagkagutom ng ating mga kapwa ang pinawi natin? At habang pinapawi natin ang pagkagutom ng ating kapwa, anong uri ng pagkain ang ating inihandog? Nakabubusog ba? Masustansya ba? O, basta na lang natin binigyan ng pagkain ang ating kapwa na walang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at pagkatao? (https://www.bulatlat.com)

Balik-Tanaw is a group blog of Promotion of Church People’s Response. The Lectionary Gospel reflection is an invitation for meditation, contemplation, and action. As we nurture our faith by committing ourselves to journey with the people, we also wish to nourish the perspective coming from the point of view of hope and struggle of the people. It is our constant longing that even as crisis intensifies, the faithful will continue to strengthen their commitment to love God and our neighbor by being one with the people in their dreams and aspirations. The Title of the Lectionary Reflection would be Balik –Tanaw , isang PAGNINILAY . It is about looking back (balik) or revisiting the narratives and stories from the Biblical text and seeing ,reading, and reflecting on these with the current context (tanaw).

Share This Post