Tags: Dap-ayan ti Kultura iti Kordiyera (DKK)

By ALMA B. SINUMLAG Northern Dispatch BAGUIO CITY — “Entayo agpabuya, paypayew kalkalsada, salidummay salidummay ay ay. Minas ken kabakiran, teatro pay ti babaknang, salidummay salidummay ay ay. Bannog, pudot ken bisin, tudo pudot ken lammin, salidummay salidummay ay ay. Uray kasta karigat na gana-ganasen tay latta, salidummay salidummay ay ay,” Let us perform on…