Bu-lat-lat (boo-lat-lat) verb: to search, probe, investigate, inquire; to unearth facts

Volume 2, Number 44               December 8 - 14, 2002            Quezon City, PhilippinesJoin the Bulatlat.com mailing list!

Powered by groups.yahoo.com

If You Want To Know What We Are

Carlos Bulosan

 

If you want to know what we are who inhabit

forest mountain rivershore, who harness

beast, living steel, martial music (that classless

language of the heart), who celebrate labour,

wisdom of the mind, peace of the blood;

 

If you want to know what we are who become

animate at the rain's metallic ring, the stone's

accumulated strength, who tremble in the wind's

blossoming (that enervates earth's potentialities),

who stir just as flowers unfold to the sun;

 

If you want to know what we are who grow

powerful and deathless in countless counterparts,

each part pregnant with hope, each hope supreme,

each supremacy classless, each classlessness

nourished by unlimited splendor of comradeship;

 

We are multitudes the world over, millions everywhere;

in violent factories, sordid tenements, crowded cities;

in skies and seas and rivers, in lands everywhere;

our number increase as the wide world revolves

and increases arrogance, hunger disease and death.

 

We are the men and women reading books, searching

in the pages of  history for the lost word, the key

to the mystery of living peace, imperishable joy;

we are factory hands field hands mill hand everywhere,

molding creating building structures, forging ahead,

 

Reaching for the future, nourished in the heart;

we are doctors scientists chemists discovering,

eliminating disease and hunger and antagonisms;

we are soldiers navy-men citizens guarding

the imperishable will of man to live in grandeur,

 

We are the living dream of dead men everywhere,

the unquenchable truth that class-memories create

to stagger the infamous world with prophecies

of unlimited happiness_a deathless humanity;

we are the living and the dead men everywhere....

 

 

If you want to know what we are, observe

the bloody club smashing heads, the bayonet

penetrating hallowed breasts, giving no mercy; watch the

bullet crashing upon armorless citizens;

look at the tear-gas choking the weakened lung.

 

If you want to know what we are, see the lynch

trees blossoming, the hysterical mob rioting;

remember the prisoner beaten by detectives to confess

a crime he did not commit because he was honest,

and who stood alone before a rabid jury of ten men,

 

And who was sentenced to hang by a judge

whose bourgeois arrogance betrayed the office

he claimed his own; name the marked man,

the violator of secrets; observe the banker,

the gangster, the mobsters who kill and go free;

 

We are the sufferers who suffer for natural love

of man for man, who commemorate the humanities

of every man; we are the toilers who toil

to make the starved earth a place of abundance

who transform abundance into deathless fragrance.

 

We are the desires of anonymous men everywhere,

who impregnate the wide earth's lustrous wealth

with a gleaming flourescence; we are the new thoughts

and the new foundations, the new verdure of the mind;

we are the new hope new joy life everywhere.

 

We are the vision and the star, the quietus of pain;

we are the terminals of inquisition, the hiatuses

of a new crusade; we are the subterraean subways

of suffering; we are the will of dignities;

we are the living testament of a flowering race.

 

If you want to know what we are

WE ARE REVOLUTION!

 

Kung Nais Mong Makilala Kung Ano Kami

Carlos Bulosan

 

Kung nais mong makilala kung ano kami na nakatahan

sa gubat, bundok, baybay-ilog, na gumagamit

sa hayop, buhay na bakal, himig pandigma (ang di makauri

na wika ng puso),  na nagdiriwang ng paggawa,

ng karunungan ng isip, ng kapayapaan ng dugo;

      

Kung nais mong makilala kung ano kami na nagiging

masigla sa tagaktak ng ulan, sa taglay ng batong

naipong lakas, kami na nanginginig sa taglay ng hanging

pamumukadkad (na nagpapahina sa potensyalidad ng mundo),

kami na kumikilos tulad ng pagbuka ng bulaklak sa araw;

 

Kung nais mong makilala kung ano kaming nagiging

makapangyarihan at walang-kamatayan sa di mabilang na katapat,

bawat bahagi ay puno ng pag-asa, bawat pag-asa ay sukdulan,

bawat kasukdulan ay di makauri, bawat pagka di makauri

ay pinayayabong ng walang-hangganang ganda ng pagka-kasama;

 

Kami ang laksa sa buong mundo, milyun-milyon sa lahat ng dako;

sa mararahas na pabrika, sa kadusta-dustang mga bahay, sa siksikang mga lunsod;

sa himpapawid at karagatan at kailugan, sa kalupaan saanman;

lumalaki ang aming bilang habang umiinog ang malawak na mundo

at lumalaki ang kapalaluan, gutom, sakit at kamatayan.

 

Kami ang kalalakihan at kababaihang nagbabasa ng mga aklat, na nananaliksik

sa mga dahon ng kasaysayan para sa nawalang salita, ang susi

sa hiwaga ng buhay na kapayapaan, walang-kamatayang ligaya;

kami ang mga gumagawa sa pabrika, bukid, pagawaan sa lahat ng dako,

humuhubog lumilikha nagtatayo ng mga istruktura, sumusulong,

 

Umaabot sa hinaharap, pinalusog sa puso;

kami ang mga manggagamot siyentista kemiko na tumutuklas,

pumapawi sa sakit at gutom at mga antagonismo;

kami ang mga sundalo ng mamamayan na nagtatanggol

sa walang-kamatayang kapasyahan ng taong mabuhay sa karingalan,       

 

Kami ang buhay na panaginip ng mga taong patay saanman,              

ang di matighaw na katotohanang nililikha ng makauring alaala

upang gulatin ang kadusta-dustang mundo sa mga hula

ng walang-hangganang kaligayahan_walang-kamatayang sangkatauhan;

kami ang mga taong nabubuhay at patay sa lahat ng dako ....

 

Kung nais mong makilala kung ano kami, tunghayan

ang madugong pamalo na dumudurog sa mga ulo, ang bayoneta

na tumatarak sa mga banal na dibdib, nang walang awa;  saksihan ang bala na tumatama sa walang labang mamamayan;

pagmasdan ang tear-gas na umiimis sa pinahinang baga.

 

Kung nais mong makilala kung ano kami, pagmasdan mo ang pagbibitayang

mga puno na namumulaklak, ang nagwawalang manggugulo na nagrarayot;

alalahanin ang bilanggong ginulpi ng mga ditektib para aminin

ang krimeng di niya ginawa dahil siya ay tapat,

at mag-isang tumindig sa harap ng bangaw na hurado na sampung tao,

 

At sinentensyahan ng bitay ng isang hukom

na may kapalaluang burges na nagtataksil sa katungkulan

na kanyang inangkin; ituro mo kung sino ang markado,

ang lumapastangan sa mga lihim; pansinin ang bangkero,

ang gangster, ang masamang-loob na pumapatay at nakalalaya;

 

Kami ang mga kaawa-awang nagdurusa para sa likas na pagmamahal

ng tao sa tao, na nagpaparangal sa dignidad

ng bawat tao; kami ang mga anakpawis na nagpapawis

upang ang gutom na daigdig ay gawing isang lugar ng kasaganaan

kami na lumilikha sa kasaganaan bilang walang-patid na kasamyuan.

 

Kami ang mga adhikain ng walang-ngalang tao saanman,

na bumubuntis sa makinang na kayamanan ng malawak na daigdig  

ng kumikislap na kaningningan;  kami ang bagong mga kaisipan

at ang bagong mga pundasyon, ang bagong kaluntian ng isip;

kami ang bagong pag-asa bagong ligaya buhay sa lahat ng dako.

 

Kami ang mithiin at ang tala, ang pampawi sa pasakit;

kami ang mga himpilan ng pagsisiyasat, ang kulang na mga bahagi

ng isa bagong krusada;  kami ang mga lansangan sa ilalim ng lupa

ng pagdurusa;  kami ang kapasyahan ng mga karangalan;

kami ang buhay na testamento ng namumukadkad na lahi.

 

Kung nais mong makilala kung ano kami

KAMI AY REBOLUSYON!

 

 Bulatlat.com


We want to know what you think of this article.