Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon*

By Artists Arrest

Ika nga ng kapwa niya makatang si Romulo Sandoval, “napopoot tayo dahil tayo’y nagmamahal.” Sa eksaktong kundisyong ito maaring sipatin ang isang bahagi ng buhay ni Alex Remollino batay sa panulaang kanyang binaybay. Kilala si Alex sa matapang at matalim na pagsasalita laban sa kabulukan ng lipunan. Sa kanyang mga tula at pampublikong pahayag, walang takot nitong pinagsisigawan ang “kabobohan” at “kagaguhan” ng noong rehimen ni Gloria Arroyo. Ngunit sa puso ng maanghang na salitang ito ay madaling malasap ang tamis ng kanyang galit. Paano’y sa bawat linya ng kaniyang tula ay matingkad at nag-uumapaw ang diwa ng kanyang wagas na pag-ibig para sa katwiran, katotohanan at kalayaan. At lalong madaling mahumaling kay Alex sapagkat sa bawat pagtatapos ng napopoot na pagbasasa ng kanyang mga tula sa mga pangkulturang pagtatanghal, palagi itong baba sa entablado at makikihalubilo sa mga kaibigan at kasama ng may bitbit na ngiti—na lalo pang nagpapalinggit sa kanyang mga singkit na mata.

Makirot ang pagsapit ng kabalintunaang ang mga ganitong pahayag ng pakikiramay at pagpupugay ay papatungkol kay Alex na madalas na siyang nagsusulat ng mga ito para sa mga namamyapang kasama sa pakikibaka. Ngunit gaya nga ng kaniyang mahigpit paalala sa bawat pahayag ng pakikiramay at parangal na noo’y naisulat niya, nakapanghihinayang ngunit hindi nasasayang ang buhay na inalay sa sambayanan. Bilang mamahayag at makata, naging instrumental ang kanyang mga panulat para bigyang boses ang katwiran at katotohanan na marahas na nilapastangan ng mga despotikong rehimen noon hanggang sa kasalukuyan.

Isa sa mga naging tagapagtatag si Alex ng Artists’ ARREST noong 2005. Sa kalagitnaan ng masiglang pagkilos ng organisasyong ito laban sa dekadenteng rehimen ni Arroyo, nabuo ni Alex ang isang obrang pinamagatang Tuparin Nating ang Banta ng Ating Panahon. Hinahamon ng tula na kagyat nang wakasan ang pandadahas at pambubusabos ni Arroyo sa bayan.

“Kaya’t halina

Isigaw natin nang buong lakas

Ang hatol ng ating panahon,”

ang matapang na panawagan ni Alex para sa mamayang nagbubulag-bulagan sa pandarambong at padaraya ni Arroyo noong eleksyon.

Hindi na masasaksihan ni Alex ang ganap na katuparan ng banta ng kaniyang kinamulatang panahon. Hanggang ngayon ay walang maaliwalas na posibilidad na managot si Arroyo o magwakas ang panlipunang kaayusang lumikha sa mga katulad niya sa nalalpit na hinaharap. Tulad ni Elias, marami pang tulad ni Alex ang mawawalay bago pa man makita ng bukang liwayway. Pero sabi nga nila, “life is about the journey, not the destination.” At sa kaso ni Alex, walang dudang naging makabuluhan at mabunga ang paglalakbay. Gayundin, bago pa man ang pagpanaw ni Alex ay naisilang na ang mga imortal niyang salita na magiging muog at inspirasyon ng mga susunod pang manifesto ng panlipunang pagbabago at pagpapalaya.

Natupad na ni Alex kung gayon ang kanyang tungkulin gamit ang pinaka-mabungang sandali ng kanyang buhay. Ang bawat gawa at salita ng tao ay lalampasan at iigpawan ang buhay nito anumang ikli o haba. Maging inspirasyon ang halimbawa ni Alex na bagamat maikli ang pisikal na pag-iral sa mundo ay naging daluyan ng mga salita at gawaing magkakaron ng imortal na kabuluhan para tuparin ang banta ng bawat panahon!

Mabuhay ang maningning na alaala ni Alex Remollino, makabayang manunulat,makata at aktibista!

*Pamagat ng tula ni Alex Remollino.Naging tampok ang tulang ito bilang salita at boses ng isang multimedia project ng Artists’ ARREST.

Share This Post