Tags: randy david

TENYUR NGAYON NA PARA KAY PROP. SARAH RAYMUNDO BATAY SA MGA PANG-AKADEMIKONG PAMANTAYAN, HINDI SA MGA ARBITRARYO AT NAKATAGONG DAHILAN! “ [UP] Its ideological inclination has always been anti-Establishment. Even as it produces graduates that can fit into the existing social order, it openly bids them to go against the tide. “Tatak UP” is how…