UP Prof. Raymundo Victim of Political Repression — Group

TENYUR NGAYON NA PARA KAY PROP. SARAH RAYMUNDO BATAY SA MGA PANG-AKADEMIKONG PAMANTAYAN, HINDI SA MGA ARBITRARYO AT NAKATAGONG DAHILAN!

“ [UP] Its ideological inclination has always been anti-Establishment. Even as it produces graduates that can fit into the existing social order, it openly bids them to go against the tide. “Tatak UP” is how we call it – a term that recalls non conformism, idealism, and the habit of criticism. This commitment to subversiveness is palpable in every corner of the institution…” – Randy David, “The Burden of Being a National University”, Keynote Speech, UP System Conference, May 20-22, 2009

Pulitikal na represyon ang malinaw na dahilan sa patuloy na hindi paggawad ng tenyur kay Prop. Raymundo. Siya ang kasalukuyang Secretary-General ng Congress of Teacher’s/Educators for Nationalism and Democracy-UP (CONTEND-UP) at aktibong opisyal ng Alliance of Concerned Teachers of the Philippines (ACT). Hanggang sa ngayon, hindi ipinahahayag ng dati at kasalukuyang Tagapangulo ng Departamento ng Sosyolohiya ang mga dahilan nito sa hindi paggawad ng tenyur, gayong natupad na ni Prop. Raymundo ang mga rekisitos na na itinakda ng Unibersidad. Sa harap ng hindi paglilinaw ng departamento sa batayan ng hindi paggawad ng tenure kay Prop. Raymundo at di-prinsipyadong mga pasaring kaugnay ng kanyang partisipasyon sa progresibong kilusan sa Unibersidad, ang tanging lumilitaw na dahilan ay ang kanyang mga aktibidad bilang lider at progresibong guro. Tinatago ang pulitikal na represyon kay Prop. Raymundo sa likod ng departmental autonomy gayong nilalabag nila ang kanyang mga karapatan bilang guro ng Unibersidad at lalo na ang kalayaang pang-akademiko. Kabalintunaan ito sapagkat itinataguyod lamang ni Prop. Raymundo ang mapagpalayang diwa ng disiplina ng Sosyolohiya.

Matagal na ang kalbaryong nararanasan ni Prop. Raymundo. Matapos makamit ang malaking mayorya ng boto sa kaniyang departamento noong Marso 2008, naharang ito noong Nobyembre 2008. Pinagbawalan siya ng noo’y tagapangulo ng departamento na si Dr. Clemen Aquino na pumasok sa klase – gayong may kontrata siya hanggang Mayo 31, 2009 – sapagkat kumokonsulta pa diumano ang departamento sa Legal office ng Unibersidad. Arbitraryo at ilegal na paggamit ito ng awtoridad ng tagapangulo ng departamento. Ilang miyembro ng departamento ang hindi sumang-ayon at pumiling magbigay-suporta sa tenyur ni Prop. Raymundo.

Nakaabot na ang kaso ni Prop. Raymundo sa iba’t ibang lebel ng Unibersidad. Pumabor sa pagbigay sa kanya ng tenyur ang mayorya ng College Executive Board noong Marso 2009 at nagbaba ng opinyon ang Academic Personnel and Fellowship Committee (APFC) ng UP Diliman na walang anumang balakid sa pagbibigay sa kanya ng tenyur. Subalit nang ipinapaayos na ni Chanselor Sergio S. Cao sa Departamento noong ikatlong linggo ng Mayo ang mga basic paper ni Prop. Raymundo ay hindi ito pinroseso ng departamento. Sa halip nakipagpulong ang bagong Chairperson ng Departamento ng Sosyolohiya, si Prop. Randy David, sa Chancelor at sinabing wala raw 2/3 na boto ang departamento para kay Prop. Raymundo na siyang kanilang kalakaran sa pagdedesisyon ng tenyur. Pinagsabihan din si Prop. Raymundo ng bagong chair na hindi na siya kasapi ng kaguruan dahil natapos na ang kanyang kontrata noong Mayo 31, 2009.

Ngunit hindi pa rito natapos ang usapin. Dahil sa huling aksiyon na ito ng Departamento ay binawi ng Chanselor ang naunang tagubilin na iproseso na ang basic papers ni Prop. Raymundo at nagpasyang magtayo ng komite para muling pag-aralan ang usapin at magbigay ng desisyon.

Nagtataka ang CONTEND sa panibagong hakbang na ito ng Chanselor. Ang aming tanong ay kung bakit pa kailangang magbuo ng komite kung ang rekomendasyon na ng APFC na siyang komite ng Chancellor na umaasikaso sa usapin ng tenyur ng kaguruan ay nagpasya na sa kaso ni Prop. Raymundo? Bakit pa kailangang pahabain pa lalo ang proseso ng pagbibigay ng tenyur kung malinaw na labis na ang pagpapaliban ng hustisya sa kasong ito?

TAMA NA ANG PAGHUHUGAS-KAMAY, MAGDESISYON NA SA TENYUR NGAYON!
TENYUR BATAY SA MGA PANG-AKADEMIKONG PAMANTAYAN, HINDI SA MGA ARBITRARYO AT NAKATAGONG DAHILAN!
LABANAN ANG PAMPULITIKANG PANUNUPIL SA PAMANTASAN!
KATARUNGAN AT HUSTISYA PARA KAY PROP. SARAH RAYMUNDO!

Lumahok sa forum : STRIKING A BALANCE: Excellence, Autonomy and Freedom in the Academe, July 9, FC Conference Hall, 1-4 pm

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. I want you to know why gsheperd make comment.Because i love my country where i was born. I just want to share my opinion what is happening in our country. We know it's hard to change the political corruption and abuse of power by the president. Every president got in power have their general in PNP and the military to protect their evil deeds.I am in you r side , I want to see a true democracy like here in America .That justice is equal for the rich and poor. I want to return in the Philippine when i retire.I want to leave in place where every body is happy.and no body is hungry, like here. Because there is a Federal law that nobody must be hungry and nobody will be denied on medical care.

Comments are closed.