Hiling Ninyo’y Lupa

NI OLIVER CARLOS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 47, January 6-12, 2008

Sa alaala ng mga Martir ng Mendiola Massacre

Nakatindig akong kasama n’yo
sa balisbisang iyon ng Mendiola…
sa harap ng sementadong tulay
na naghiwalay sa atin mula sa kanila…
silang mga panginoon dito sa lupa,
at tayong mga aliping bumubungkal ng lupa.

Naroon ako.
Anak din ako ng lupa…
at sumusumpa akong wala kayong kasalanan
sa katampalasanang ipinalasap sa inyo
sa madugong araw ng Enerong iyon.

Sumisigaw kayo’t humihiling
ng lupa…
ng buhay…
Nais ninyong madama nila
na ang lupa ay inyong buhay…
at ang buhay nyo’y kadugtong na ng lupa.

Hindi kayo nagtungo roon
upang wari’y sumugba sa apoy…
upang kitlan ng hininga…
manapa’y ninais nyo lamang
na madugtungan pa ang inyong buhay.

Wala kayong kasalanan…
para yurakan at barilin ang inyong tanging hiling.
Ang nais lamang ninyo’y lupa.

Nakatindig pa rin ako.
isinisigaw ang hiling n’yo…
HINDI BALA…. KUNDI LUPA.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post