Bakit Ka Luluha Na Lamang?

NI NOEL SALES BARCELONA
Inilathala ng
(Bulatlat.com)

Iluluha mo ba ang kasawian ng iyong bayan?
Ang repleksiyon ng sarili sa dagat ng dugo
At ang ang halimuyak ng nabubulok na kalamnan?

Iiiyak mo na lamang ba ang kasawian
Ng mga inang napilitang bigtihin ang supling
Dahil hindi kayang mapakain, ni kaning panis?

O ihahagulgol na lamang
Ang sanglaksang kaluluwang
Humihinga pa’y malaon nang nakalibig sa puntod ng karalitaan?

Ibabangoy mo na lamang ba
ang kapanyayaang naghahari
at nagwawasiwas ng kanyang kapangyarihan?

Huwag, huwag mong sayangin ang luha!
Pagkat mamumugto lamang ang mga antatao
at lalo lamang mapapagal ang diwa.

Pansamantala lamang ang lunas ng luha.
Panandalian lamang ang gaang na hatid ng hagulgol.
Hindi maglalaon ang luha’y lalason din sa dibdib.

Kaya, huwag kang lumuha
Bagkus, ipunin ang lakas
at isanib ito sa daluyong ng mga bisig
na ngayon, nagsisipag-aklas!

Lungsod Quezon
Disyembre 10, 2008 | Internasyunal na Araw ng Deklarasyon ng Karapatang Pantao

(Inilathala ng (Bulatlat.com))

Share This Post