Nom de Guerre

NI GELACIO GUILLERMO
Inilathala ng Bulatlat

“Bakit Amado Guerrero?” Ginunita ng Ambot,
Tulad ng elepanteng hindi nakalilimot
(Alam mo na, mula sa kantang may linyang
‘Like an elephant, I’ll never forget’)
Pero hindi natuto makaraan ang apatnapung taon, ang iyong alik-ik,
Na kakatwang sagot at di sagot: “Ang ibig sabihin niyon
Ay Beloved Warrior.” Mandirigmang Minamahal.
Paano nga ba ipaliliwanag na sa ilalim
Ng pangalang iyan, na isang adhikang lagi’t laging
Pinatutunayang nararapat, ay lalagumin mo ang kolektibong kadalubhasaan
Ng Partido at ng mamamayan, at ang karanasan
Sa pakikibaka ng mga mamamayan
Sa ibang bahagi ng mundo; tuturulin mo
Ang ugat ng krisis sa ating lipunan
At ang pangangailangan para sa rebolusyon;
Ililinaw mo kung sino sa mga uring panlipunan
Ang kaibigan at kaaway, ang mga tungkulin
Ng rebolusyonaryong pwersa at masa,
Ang pamumuno sa organisasyon mula sa pinakamataas
Hanggang sa antas ng sangay sa bukid at pabrika,
Ang linyang pampulitika, ang istratehia
At mga taktika ng matagalang digmang bayan
Sa pulupulo’t bulubunduking bayan,
Ang sosyalistang perspektiba ng rebolusyon.

(Ngayong bagsak ang Wall Street,
Best seller ang Das Kapital!)
Kinakatawan ng Amado Guerrero ang teorya at praktika
Tungo sa pag-agaw ng kapangyarihang pulitikal
At pagbubuo ng bagong lipunan.
“Boring,” anang Ambot. “You squeeze the life from learning
By focusing on theoretical frameworks and other boring stuff.”
Ampaw.
May paliwanag si Lenin tungkol sa mga kasamang lider
Tulad ni Jose Ma. Sison-Amado Guerrero. Anya:

Natataranta sila [tinutukoy ang mga Ekonomista na inaakusahan ni Lenin ng pagtatanggol sa ‘pagpapatihuli ng mga maalam na lider sa ispontanyong pagkamulat ng masa’] sa usapin ng ugnayan ng mga bahaging ‘materyal’ (ispontanyo…) at ideolohikal (maalam, kumikilos ‘batay sa plano’) ng kilusan. Hindi nila naiintindihan na ang ‘ideolohista’ ay karapat-dapat lamang sa gayong pagturing kung inuunahan niya ang ispontanyong kilusan, itinuturo ang landas, at may kakayahang manguna sa lahat sa paglutas ng lahat ng mga usaping teoretikal, pulitikal, taktikal at organisasyunal na ispontanyong sinasagupa ng mga ‘bahaging materyal.’ Para tunay na mabigyan ng ‘pagsasaalang-alang ang mga bahaging ispontanyo ng kilusan,’ kailangang kilanlin sila nang mahusay, kailangang ituro ang mga panganib at depekto ng ispontaneidad at itaas sa antas ng pagkaalam. Gayunman, sa pagsasabing hindi maibabaling ng mga ideolohista (i.e., mga lider na may kaalamang pulitikal) sa ibang landas ang kilusang pinagpapasyahan ng inter-aksyon ng kapaligiran at mga bahagi, binabale-wala ang simpleng katotohanang ang maalam na bahagi ay lumalahok sa inter-aksyong ito at sa pagpapasya ng landas.
(Lenin, “Pag-uusap sa mga tagapagtanggol ng ekonomismo” 1901)

Share This Post