Practicum

Ni MARK ANGELES
Inilathala ng Bulatlat

Sa akademya ng militar, bahagi ng pagsasanay
ang mabisang paniniktik tulad ng manananggal.
Ginamit na ito noong panahon ni Magsaysay
nang kilos ng Huk ay aswangin ng mga kagaw.

Kay Doc Bien naman ngayon ang pinamugaran;
pinaligiran ng mga kagaw ang talasukang bahay.
Tinularan ang ahas na sa talahib kumikiwal,
tinitimbrehan ang dagang kanyang masasagpang.

Karanasan umanong pundasyon ng baguhan
kung madestino na sa kuta ng mga “kaaway”.
Sa mga baryo naman sila magsisigapang;
sa ngalan ng rehabilitasyon at misyong medikal.

Ay! akademya ng idealismong historikal,
kantidad lang ang siyang pinag-aaralan!
Bakit ba hindi repasuhin ang kasaysayan
nang maunawaan ang ugat ng pagbalikwas?

(Inilathala ng Bulatlat)

Share This Post