Ka Alex Martin Remollino (Ang Hindi Bulaang Aktibista)

Ni RAUL FUNILAS
 
Unang nakilala doon sa Maynila nang minsang magbuklod,
Yaong magsasakang ang kubling prinsipyo’y sinagkaang lubos.
Siya ang lalaking kay-tagal hinanap sa magulong lungsod—
Mabikas ang tindig, may singkiting mata’t may Sakay na buhok.
Laging nangunguna kapag may hinaing libong taong bayan,
May bitbit pamitik, panitik hangari’y mabatid ang lumbay;
Hindi alintana kung anong hahatnin ng kaniyang buhay
Sa bagsik ng asong laging nakaharang sa kipot ng daan.
Siya’y mandirigmang wala ni balaraw o sukbit na armas,
Kundi matang lisik, bangko ng isipan at plumang matalas;
Kanyang susuungin ang sigwa sa bukid ng aping mahirap
Upang maitala sa punit mang papel ang sadyang naganap.
Ay! Ikaw ka Alex ang lantay at hindi pekeng aktibista
Sa hilerang kumpol ng masang nagmartsa sa gitnang kalsada

* Alay na tula kay Ka Alex noong Agosto 31, 2006, bilang pagkilala sa tapang at tatag ng prinsipyo.

Share This Post