Literally Speaking

In memory of the Palo (Leyte) 10

BY RAYMUND VILLANUEVA

The Good Book says: “From dust to dust.”
But the government troops did not have to be
Literal.

The Palo peasants said: “Balik-uma!” (Back to the land!)
But the government troops did not have to be
Literal.

The farmers said: “Let us enrich the soil once more.”
But the government troops did not have to be
Literal.

The people say: “We want lasting peace.”
But the government troops do not have to be
Literal.

9:28 pm
November 29, 2005
Quezon City

Literal
Sa alaala ng Sampu ng Palo

Ang sabi ng Mabuting Salita: “Mula sa lupa tungo sa lupa.”
Subalit ang mga sundalo’y hindi kinailangan
Maging literal.

Ang sabi ng mga magbubukid ng Palo: “Balik-uma!”
Subalit ang mga sundalo’y hindi kinailangan
Maging literal.

Ang sabi ng mga magsasaka: “Atin muling pagyamanin ang lupa!”
Subalit ang mga sundalo’y hindi kinailangan
Maging literal.

Ang hiling ng taumbayan: “Nais namin ng matagalang kapayapaan.”
Subalit ang mga sundalo’y hindi kailangang
Maging literal. (Bulatlat.com)

9:45 p.m.
Nobyembre 29, 2005
Lungsod Quezon

Share This Post