Baryo Guinsaugon, Nabura sa Mapa

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat

Balana’y tahimik sa nayon.
Ampiyas ng ulan, nag-alon.
Ragasang nanaog, gumulong.
Yugto ng wakas, bumangon.
Olimpong sambulat, dagundong!

Gumuho ang lupa sa bundok,
Unahang tumabon. Nasadlak
Itong walang muwang, nalito
Na ang bawat isa. Diyos ko!
Sabayang inusal nang lahat.
Agarang naglaho, mulagat!
Unahang kumilos, naawa –
Gumawang-paraan, nabigla!
O, Ama sa langit! ang sigaw!
Nasaan ka, anak? Namagaw.

Nanaog ang husgang malupit.
Ang Guinsaugon, hinaplit –
Binura sa mapa ng Leyte.
Upang ipabatid, maraming
Rimarim na gawa’y sinuway
Ang iral na batas. Paalam…

Saan hahanapin ang bangkay
At nailibing na Baranggay?

May sasakit pa ba sa hataw
At parusang ito? Inagaw
Palihim ang mahal sa buhay
At ang naiwana’y luhaan.

Pebrero 19, 2006
UP Diliman

Share This Post