Ikatlong Himno kay Lenin

NI HUGH MACDIARMID
SALIN MULA SA INGLES NI GELACIO GUILLERMO
Inilathala ng Bulatlat

Para kay Muriel Rukeyser

Walang makaaangkin nitong kataasan (ang tugon ng anino)

Kundi silang ang tingin sa mga paghihirap sa mundo

Ay mga paghihirap, at sila’y hindi tutulutang mamahinga.

Keats, Hyperion

Kayong binaligtad ang mundo ay pumarito rin.

Acta XVII, 6.

Patalilis na ang gabi, paparating na ang araw,

tayo nang iwaksi, kung gayon, ang mga gawa

ng kadiliman at isuot ang kalasag ng liwanag.

Romano XIII, l2.

Isang lunsod ng dagat ang Glasgow, pero ano ang silbi

Sa dakilang pantaong Sargassong ito kahit iyang galing,

Iyang kapasyahang unawain ang lahat ng kinalulugaran at direksyong

Esensya ng pagkatao ng isang marino,

Ang bunga ng tuwirang pagkatuto sa gawi ng mga bapor,

Sa gawi ng tao, at sa gawi ng mga babae laluna,

Pagkat ang mga ito ang pinakasintulad ng dagat at lagay ng panahon

At pinakamalalim na batis ng lahat ng akmang karunungan.

Ang ulap na sinlapad lang ng kamay ng tao, ang bagong

Himig sa hangin, ang banggit tungkol sa batel ng asin,

At ang mga marino ay nakababatid ng “ilang bagay”,

Iyang pag-unawa sa kubli pero makapangyarihang mga kahulugang

nakalubog

Sa mga pahiwatig na dumaan dili’y pagkabilis naman para masunggaban,

Na dapat maagaw mula sa mga bangin

Sa pampang at ilalim, iyan ang kanilang kinamihasnan

Pero hindi sapat para sa ganitong lubluban.

Sino bang marino sa kasaysayan ng mundo

Sa ito ring dagat na iyong nilakbay ang unang nakapagsabing

Ang along ito’y lalayo, ito’y susugod, alam ang ngalan

Ng bawat alon, nahulaan ang inaasahang landas nito

At ang pinal na ayos ng umiikid na kabuuan;

Natukoy sa bawat yugto ang makasaysayang agos

Na habang iyong sinasabi’y hayun nga’t nagaganap?

Iwinasto mo ang isang buong daigdig,

Walang madramang kumpas, walang di-malilimutang salita.

Ngayo’y sukatin mo ang Glasgow sa gayon ding

katipid na pagbabalikwas!

Sa mga araw ng rebolusyonaryong krisis tunay

kang sumisigla,

Nagiging paham, nakikini-kinita ang pagkilos ng mga uri

At ang malamang na mga zigzag ng rebolusyong

Parang nasa iyong palad;

Hindi lang kaisipang mapanuri kundi isa ring

Kaisipang mapagbuo at mapagsanib

Kayang itayo sa isip ang bagong realidad

Tulad nang dapat mangyari

Sa bisa ng tiyak na mga batas sa kalaunan,

Habang isinasaalang, oo,

Ang mulat na pakikialam, ang dibdibang pakikibaka

Para sa mga tungkuling hinaharap pa ng Partido at ng uring

pinamumunuan nito

Gayundin ang posibleng mga paglihis at inaasahang mga pagkilos

Ng lahat ng iba pang uri. – Ang gayong pagkapaham ay resulta

Ng malalim at lahatang-panig na kaalaman sa buhay

Hitik sa kulay, hugpungan at ugnayan.

Mula riyan ang lohika ng iyong mga talumpati – “tulad ng

makapangyarihang mga antena

Sa ekonomya, pulitika, ideolohia at iba pa.

Sinasapol minsanan ang lahat ng panig, tulad ng pang-ipit,

At wala kahit isang may natitira pang lakas na makakakalas sa

kanilang yakap;

Pumaloob o piliin ang lubusang pagkabigo.”

Habang sinasapol ng isang dakilang marino o makata

Ang praktikal na kahulugan, ang ideal na ganda, ang kinamihasnang

paghanga,

Ang kahulugang intelektwal at mga pagkakataong madamdamin

Na sa anumang saglit ay naghahalo-halo sa partikular niyang

kalagayan,

Dito’y may sintulad na pagtitipon ng mga kahulugan

At ang lahat ng ating namamasid ay nakalahad sa palaisipang

Pinangyayaring tanga ang sinumang dahop ang pag-iisip.

Paano ba mabilis na maiintindihan ang mga punto,

Ang kahulugan sa likod ng kahulugan, ang makapal na gubat

ng sala-salabat na sanggunian;

Paano makikita ang gubat sa gayong gulo ng mga punungkahoy;

Paano makakasunggab ng anumang kahulugan mula sa mga bunganga

ng hydra?

Minsang maintindihan ang lohika at pagpihit ng sandali,

Mahagip sa isang iglap ang buto-butong datos

At palampasong pag-uulat na “hiling ng publiko,”

Paano sasapulin ang mga “imbing pakana” at

magkapuwang sa kapangyarihan?

Kung hindi’y sira-ulo tayong nabubuhay sa ulo ng mga balita,

Sumasakay lang sa alon ng pang-araw-araw na iskandalo,

Nabubuhay sa aninag tulad ng isang mahilig sa sine,

O kahit anong tyaga’y di mailigtas sa pagkabangag o katangahan.

Hindi sapat ang pagsamba sa mga libro para sapulin ang mga ugat

ng kapangyarihan.

Samahan mo ako, Lenin, muling magsabuhay ka sa akin dito,

Lubos na unawain at lutasin, tulad ng iyong ginawa sa Rusya,

Itong mas hamak na gusot, ikaw na pinakadakilang proletaryong pantas!

Mahirap na pagsubok, aking maestro, sa isa pang kadahilanan.

Walang Impyernong katulad nitong looban ng Glasgow sa buong Rusya.

Wala saanman sa daigdig ng mga Puti

Ang ganitong lugar na nakabaon sa karumal-dumal na kawalan.

Tanging ang isang bansang ang ipinagmamalaki ay ang Simbahan ng

Scotland,

Isang bansang haling na haling sa pagiging episyente’t matipid,

Walang katapusan ang pagkamagiliw para pagtakpan ang totoo,

Ay may handog na obra-maestrang pang-impyerno.

Sa pagkasuklam ay baka magsuka ka pa,

Ang rurok ng kapitalismo at ang pusalian ng Impyerno,

Akmang patunay sa lahi nating napakarelihioso,

Gahaman, sinungaling, at di makatarungang

Walang kaparis. – Sunggaban itong kawing, diwa ni Lenin,

At hataking paitaas sa liwanag

Ang buong imbing kadena ng mga penomenang gumagapos

Sa Europa sa kalagayang lubhang napakaaba para sa angkin niyang lakas!

Naamoy mo na ba ang di malimut-limutang amoy ng looban?

Maaalala mo ba

Ang salaysay ni Proust tungkol sa samyong berdeng magulang at dilaw

ng inidoro,

O ang paliwanag ni Gilies nang umangal si Abelard

Tungkol sa kasuklam-suklam na lutuin ni Guibert, mas mabaho pa

sa tae,

Pero nakita naman mismo ni Abelard kung paano kuskusin ni

Guibert ang kaldero:

“Hindi niya binabanlawan ang basahang ipinangkukuskos niya.

Iyon ang nagbibigay ng lasa, ng amoy; ang pinakamabaho na

sa mundo.”

Pero, hintay! Umunlad na tayo. Hindi kayang ilarawan ng mga salita

ang masangsang

Na baho ng looban. Sa tabi nito, byoleta ang bangkay.

“Sa bawat pintuang aming kinatok, isang lalaking naka-t-shirt ang nagbubukas, bigla at walang langitngit, parang itinutulak ng napakalakas na amoy sa kanyang likuran. Ang amoy na ito ang pinakamalupit na simbolo ng ganitong buhay; nakakasakal, nakakasuka; ang amoy ng nanuyong pawis at di mawaring panggigitata ng katawan. Ang amoy na iyon! Kung minsa’y gumagapang pasalubong sa amin mula sa mga hita ng maybahay, nagpaparamdam, parang nahihiya; kung minsa’y sumusunggab, kaybulok at nakakahimatay. Minsan, sa mumurahing bahay-paupahan ng isang babae, lumundag ito’t parang demonyong hayop na kami’y sinagpang. Ang amoy ng looban, ang di malilimutan, ang kasuklam-suklam, na amoy!” – Bolitho, “Ang Kanser ng Imperyo,” inilalarawan ang mga looban ng Glasgow.

Ah, kamata ng butiki, hangad kong makita

Ang pagsasabuhay mong muli dito at nakikipagtalo

Sa pipitsugin naming mga upisyal ng gubyerno,

Inuusig sila tulad ng masinggang tumatagos sa lukot na pamandewang,

Pero unahin – halimbawa’y sa restorang Cranston –

Ang ilang sikat na baboy-damong panatag na nakaupo

Para makita ko ang mapang-uyam na mga gwapong mukhang

Maglaho sa pagkasindak tulad ng pusang Cheshire ni Alice.

Kaming saksi sa mga dios na isa-isang

Nagsiluwalan sa modernong daigdig, kaming ganap na nakaunawang

Ligtas ang ating kaugnayan sa mundong pisikal

Basta’t tinatalikuran ang iba pa’t nakatuon

Sa mga simpleng datos mula sa normal nating mga sentido’t

Binabale-wala ang sa kanilang kaibutura’y samut-saring pagkakatulad,

Alam namin kung anong kaylawak na kapangyarihang mapagpalaya

ang pinalaya nitong mga dios

Pero ang gawai’y sa iba nila iniwa’t sila’y namuhay sa kaligtasang

nakaduduwag.

Normal, salamat sa ipinagmamatigasan nating taglay na kabulagan

Sa lahat ng makakagulo sa ating kaayusan,

Napakaingat para gumawa ng anuman tungkol dito,

Maiksi nga naman ang buhay, bagama’t itong mga looba’y

Kumukupkop ng laksang uod at pugita,

Pumipintig sa hangin ng kasamaan, may nasa’t kapangyarihang

Mag-alsa sa kasuklam-suklam na kabuhungang hindi masukat ang sukdulan

At puksain magpakailanman ang lahat ng sa atin.

At dito’t doon lang, isang tulad kong sosoning-soning

Ang sinisipat ang sarili, ang kanyang kaakuhan, sa pinakamatalas na

pagsusuri,

Tingnan ang kanyang paikut-ikot na pagtakbo, parang aso, nakatuon ang

bawat himulmol

Para sa ligtas na pagdating saanman, habang

Sa gayon ding pagpapasya, dapat niyang itulak ang sarili,

Higit na dumamdam anuman ang kabayaran, matinding makaranas,

magpakadurog pa,

Nagpapatangay sa hindi masukat na paimbulog at pasulong,

Basta – alam ng lahat ng kulang-kulang – mapagpatiwakal

na paglampas sa hangganan.

Nauuwi sa kung saan-saan at sa kawalan ang ating ulol na pagsisikap;

Kapusukan ng hambog na pag-asa, walang kapagurang mga Micawber,

Tiwala sa kung ano ang sinabi ni Gladstone noong 1890

O ni Kristo ilandaang taong lumipas –

Walang kakulangan sa tagapayo, sa pagiging tuso ng Rason.

Pinapatag ang daan patungong Impyerno ng sangkatutak na dakdakan

Pero walang nangyayari – wala kailanman;

Maliwanag lagi ang bukas, madilim ang ngayon.

Matalas – gayunma’y hindi man lang natin malutas itong problema;

Sibilisado – at ating ipinagyayabang itong napakapangit na sugat;

Kristyano – garapal naman ang paglabag sa lahat ng turo ni Kristo;

Tayong ipinagmamalaki ang ating bansang may imburnal

na nakatiwangwang sa ating pintuan,

Tayo na, ating iwaksi itong garapal na pambobola,

Aminin ang ating pagkainutil, tayong itinatanging kastrato ng Europa,

Nagpapataba sa ating kahihiyan, at sa tinig na singhina ng sa paniki

Ibinabando sa maka-demonyong mga simbahan ang ating

walang kamatayang pag-asang kasuklam-suklam.

At ano nga ba itong imposibleng problema?

Mabigyan lang ang ilang libong tao ng sapat na makakain,

Disenteng pamamahay at makatwirang sweldo kada linggo.

Ano? Para sa wala? Oo! Iya’y kayang-kaya ng Scotland.

Hindi pwedeng gawin. Lalaging kasama natin ang mahihirap,

Sabi sa Biblya. Sinasang-ayunan ba ito ng ibang bansa?

Maliwanag na tayo’y hindi sang-ayon kung gayundin ang tindig nila.

Napaglipasan nang mga argumento laban sa pagwawakas ng Pang-aalipin!

Ah, hindi! Hindi itong mga pag-asang burgis ang ating layon.

Lenin, ikaw na mangingibig ng musika’y ayaw mangahas makinig,

Turuan rin kaming iwaksi ang lahat ng nakahahalinang tinig

At kamtin ang karampatang makalupa. Di mabilang na maliliit na layaw

–Tunay, magagarbong pangalan ang iginagawad natin sa kanila, tulad ng

Kultura—

Sa nakabibighaning tabi-tabi dito’t doon ang nanunukso,

Gayong tayo’y dapat nasa umaalingasaw na pusalian at iskinita,

Pinipigil ang libog ng ating walang kamatayang kaluluwa

Sa halip ay tumutupad ng tapat na paglilingkod sa sangkatauhan.

Ang makapangyarihang mga pwersang may pinakamasamang layon

Ang umaani ng mayamang tagumpay dito sa Glasgow,

Sa mga buhay na binansot at itinakwil at pagdurusang walang katapusan,

Maiiwasang mga sakit at “krimen” at kamatayan; at nakatindig lang

Sa gilid nitong matataong lansangan, nakatago ang mga baril,

Handa sa anumang buhay na pagkilos para lipulin

Ang mga taong itong walang kamalay-malay, nag-aabang

ang mga gangster, ang malulupit na upisyal,

Sinusubaybayan ang bawat kilos ng Glasgow at nanggigigil

na ito’y lusubin.

At nagkukubli rin ang mga pwersang laban sa kalayaan,

Pero naglipana ang mga lihim na ahente ng Pasismo

Sa kastilyo ng mga duwag, tindahan, bangko, mansyon at paaralan

Samantalang kakaunti ang nagsisilbi doon para sa Kalayaan,

At hindi makapagsilbi – dahil bingi ang lahat

Sa kanyang mga salita, barado ang tenga sa tutuli

Ng di pinag-isipang palagay at sinusustentuhang kabobohan

Hanggang wala nang mapaglagusan ang Kalayaan tungo sa kanilang isipan.

At higit pang mapanlalang at nakapanlulumo

Itinanim ng mga pwersang laban sa sangkatauhan ang kaisipang

Nalampasan na ng karunungan ang utak ng mga indibidwal

Hanggang walang kwentang mga detalye na lang ang kayang abutin

Ng isip ng ninuman; kaya nga

Itinutok ang napakalawak na tagumpay ng sangkatauhan laban

sa utak ng tao

Hanggang sa pangkalahatang panghihina’y mapilitang

Ikulong ng nakararami ang sarili sa pang-araw-araw na kaabalahan.

Ito ang rurok ng kasinungalingan, ang pagtataksil sa sangkatauhan.

Sinasayang ng lahat ang kalahati ng kanilang buhay.

Inuunsyami ang makataong simbuyo – ang kapasyahang gamitin ito

Hanggang isa o dalawang tao na lang sa bawat isang milyon

Ang nakababatid na ang kaisipan ang realidad – ang kaisipan at wala ng

iba!

At handang laguming lahat ang materyal – mithi nila

Ang pagsapol ng diwa ng lahat ng katotohanang kayang alamin.

Sa halip niyan may isa tayong Jeans na inilulugar ang mga bituin

Sa nakaugaliang mga pamahiin, at isang Barnes na pinagtatagni

Ang samot-saring geometry – Euclidean, Lobatchewskyan,

Riemannian—

At mga Cepheid variable, puting unano, pero kay tigas ng ulong

(Kahit tanggap niyang bigo ang walang saysay niyang paglalayag

Sa paglutas sa problema ng kaugnayan ng “Dios” sa Panahon)

Bumabalik sa pinagsimulan – walang ikinaiba sa pagkakanulo

Ng diwang syentipiko sa isang talunang Maykapal.

At sa Scotland kahit na ang isang Holdane, na nagbigay ng mahalagang

paglilingkod sa teorya sa biology

Sa patuloy na pagpapahalaga sa ispesyal na porma ng organisasyon

Sa mga bagay na buhay – pero kaylaki ng kanyang pagkabigo

Dahil sa palasukong naising tanggapin

Itong prinsipyo ng organisasyon na wala nang pagpapatunay

Sa halip na bakasin ang kaugnayan nito sa mas mababang prinsipyo

ng organisasyon

Sa mga paracrystal, colloid at iba pa.

Bihasang binabagtas ang napakahirap na daang paurong-sulong

Mula sa pagka-“ispontanyo” tungo sa kaabalahan sa disenyo,

Mula sa realistikong “sandali” tungo sa abstraksyon

ng esensyal na porma,

At matatapos sa pagsasanib ng lahat ng kanilang mga sangkap,

Karaka-raka’y realistiko at abstrakto,

“Gumagapang sa paligid ang mapangahas at walang pangingiming ateismo at pinupuspos ang mga manggagawa, na siyang dapat mapuspos nito. Wala akong ibang inaasahan. May ilang nagsabi sa akin, ‘Magsulat tayo sa istilo nina Hume at Gibbon at akitin ang mga mambabasa mula sa hanay ng mas matataas na uring panlipunan.’ Ang sagot ko’y ‘Hindi’; Wala akong alam tungkol sa tinatawag na matataas na uring panlipunan maliban sa sila’y magnanakaw; Ako’y kikilos para pangibabawan sila ng mga manggagawa.” RICHARD CARLILE

O tulad ni Michael Roberts, ang kanyang Bagong Bayan

Ay walang ipinag-iba sa lumang bayan, at sapat na medyebal

ang kanyang “modernong utak”

Sa pag-aming sa kabila ng lahat hindi niya maarok

Paano maililigtas ang sibilisasyon kung hindi nakapailalim

Sa otoridad ng Simbahang sa Kanlura’y

Walang iba kundi ang sinasabing Simbahang Kristyano.

Ibasura iyan. Kunin natin ang ating paninindigan

Hindi sa makaimpyernong pugad na ito ng inuubang loro

Kundi diretso kay Richard Carlile: “Ang kaaway na dapat

nating bakahin

Ay yaong hindi sumasang-ayon sa kapayapaan. Hindi nakikipagtalo

ang idolatria,

Hindi nakikipagtawaran o nakikipagkasundo ang superstisyon.

Kailangang lubos silang puksain

Para sa kaligtasan ng publiko’t ng indibidwal.

Sina Michael Roberts at Lahat ng mga Anghel! Auden, Spender, silang

mga siga kuno,

Mga dilawang dalawang ulit nang natalo: wala isa man sa kanilang

May katiting na tapang at integridad ni Carlile.

Hindi tulad nilang mga peke, ako’y kabilang – hindi para – sa uring

manggagawa,

At tulad ni Carlile wala akong alam tungkol sa tinatawag na matataas

na uri

Liban sa sila’y mandaraya’t mamamatay-tao,

Nagpapatabang parang mga bampira sa masa.

Ang kamangmangan ng mga edukado! Pero ang mga kuyog sa Glasgow

Ay hindi man lang edukado liban sa isa o dalawa;

Nagkukumunoy ang balana sa mga salitang walang katuturan,

Mapagkunwari’t hungkag na lenggwahe lang, mga pasiklab.

Ang lenggwahe ng mapagbuong kaisipan

Ay hindi maintindihan liban ng iilan

At ang lahat na’y naglulublob sa sumabog nang mga maling akala

At itinatangi para sa mga kaluluwang imortal ang garapal nilang katangahan

Samantalang sa mas malalalim na suson ng kamangmangan nila’y

makikita ng sinumang hahalukay

Ang ganitong paghahanay – Scotland, ibang tao, sila mismo.

Hindi kami naglalaro o nagpapasunod ng mga alituntunin sa kung anong

klaseng laro lamang.

Ang makataong kabuuan ang aming pakay – ang tila musmos na diwang

Bagong-silang araw-araw – tunay na hindi pabaya sa tradisyon

O sa mga turo ng nakaraan: ang mga ito’y dapat niyang manahin.

Pero may kakayahang lubusang umunawa at pumaloob,

Masaklaw, hindi nababakuran, hindi makategorya, sensitibo at

mapagmahal,

Ang buhay na iya’y walang sagka, tuwid – Ah, Lenin,

Buhay at mas mayabong pang buhay, ikaw na Apoy ng Kalayaan,

Tila apoy sa iyong kawagasan at alab sa paghahanap ng langit,

Gayunma’y hindi dapat ibadya ng pang-uri ang pagka-bulalakaw lang,

Kagila-gilalas – hindi ang mga alipatong nagliliparan kundi ang matinding

Liwanag ng ubod ng iyong pagkatao, ang malawak at napakagaling na

katatagang

Nagbuo sa iyo – ang pumipintig na puso ng sangkatauhan!

Diwa ni Lenin, lumapag ka sa lunsod na ito ngayon!

Pagliwanagin itong lunsod ngayon!

1957

Salin ni Gelacio Guillermo ng “Third Hymn to Lenin,”

nasa Hugh MacDiarmid, Selected Poems, Edited with an Introduction by David Craig and John Manson (Penguin Books, 1970), pp102-111

Salin ni Ramon Guillermo ng mga terminong Aleman

sa orihinal na teksto:

pagiging tuso ng Rason – die List der Vernunft

pagkamakalupa – Diesseitigkeit

Inilathala ng(Bulatlat.com)

Si Hugh MacDiarmid (Christopher Murray Grieve) ay isinilang sa Langholm, Scotland noong 1892. Portero ang kanyang ama. Siya’y nagtrabaho bilang peryodista sa Scotland at Wales. Nagsilbi sa Royal Army Medical Corps sa pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig. Naglimbag ng mga antolohia ng mga tula (Northern Numbers) at magasing pampanitikan (Scottish Chapbook). Ang mga unang aklat niya ng mga tula ay ang Sangshaw(1925) at A Drunk Man Looks at the Thistle (1926).

Masigasig na tagabandila ng Sosyalismo at isa sa tagapagtatag ng National Party of Scotland noong 1928. Bumaling siya sa Komunismo at noong 1934 ay sumanib sa Communist Party ng Great Britain.

Namatay na dukha noong 1978 sa edad na 86.

=====

Nicolai Lenin (Vladinir Ilyich Ulyanov), 1870-1924. Rebolusyonaryong Ruso, lider ng mga Bolshevik sa panahon at pagkatapos ng Rebolusyong Ruso, at tagapagtatag ng modernong Komunismo. Ilang pagbabago ang kanyang isinagawa sa doktrinang Marxista; sa kanyang palagay, hindi lisya sa diwa ng Marxismo ang mga pagbabagong ito, sa katunaya’y sinasalamin ang praktika nito sa kalagayan ng ika-20 siglo. Kung naiiba ang teorya ni Lenin sa “materyalismong dialektikal” ni Engels, ito’y sa sumusunod na mga punto: (I) Ang pagdidiin sa rebolusyonaryong moralidad. ‘Ang ating moralidad ay lubusang naglilingkod sa interes ng uring proletaryo.’ (ii) Ang teorya ng abanteng destakamento, i.e., partido komunista. (iii) Ang doktirina ng demokratikong sentralismo. (iv) Ang pagbaka sa rebisyonismo at muling pagpapatibay ng doktrina ng makauring pakikibaka. (v) Ang teorya ng imperyalismo bilang pinakahuling yugto ng kapitalismo. (vi) Ang teorya ng pagpawi ng estado. (vii) Ang mga teorya ng rebolusyong pangkultura at ng dobleng kadahilanan at resulta [double causality] ng rebolusyon [obhetibong kalagayan at suhetibong kalagayan]. (Roger Scruton, A Dictionary of Political Though, Great Britain: Pan Books, 1982. pp.266-7.

Share This Post