HSA

NI NOEL SALES BARCELONA
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 23, July 15-23, 2007

Bayan, huwag matakot na lumaban
Ngayong laya mo’y saklot ng halimaw.

Ang nananahimik —
Ngayon ay sisigaw:

Sa kanyang nasa trono
Ihampas ang sariling baston!

Sa kanya ipalulon
Ang sariling lason!

Ang sariling uto s—
Sa iyo ang hambalos!

(Human Security Act?
O kanyang kawalang seguridad?)

Hulyo 12, 2007
Lungsod Quezon

Inilathala ng(Bulatlat.com)

Share This Post