Dakila ang Pilipino

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 28, August 19-25, 2007

Dilang nag-aalab ang dulo ng baril,
At espadang gasang sa muog ng buhay;
Kapingkia’y kapwa Pilipinong tunay
Igting ng labana’y maraming nakitil.

Liyab nitong apoy ay hindi mapawi,
Angaw ang nagdusa na ating kapatid;
Ang bayan ni Huwan ay palaging sawi
Na ang inaani ay hikbing paghibik.

Gumayak! Dakila! Kayo ang kumilos,
Pagningasing lipos ang dalang prinsipyo;
Inyong ibandilang kayo ang tutubos
Na hindi nagawa ng gobyernong bobo.

O, dakilang Pinoy huwag kang luluhod,
Yaman nati’t tapang ang maging busabos.

Agosto 13, 2007

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post