#15Yearsof Bulatlat |’The first and leading site in progressive reporting’

03012011_roland_tolentino_04Mabilis ang Internet saturation pati sa bansang tulad ng sa atin: 37 percent noong 2013, 48 percent sa 2014, 58 percent sa 2015, at 74 percent sa 2019. Isa sa apat na mamamayan ay magkakaroon ng akses sa Internet bago mag-2020.

Natumbok ng Bulatlat, labinglimang taon na ang nakakaraan, ang potensyal ng platapormang Internet sa pagpapalaganap ng matalas, makamamamayan at makabayang politikal na pag-uulat, pagsusuri at pagkokomentaryo. Kasama ng mas napapanahong balita, opinyon, pagtatasa’t mga imahen at video na kalakhan ay hindi matatagpuan o mapapantayan ng namamayaning komersyal na midya, una’t nananatiling nauuna ang Bulatlat sa larangan ng makabayang pamamahayag sa bansa.

Noong 2001, nang magsimula ang Bulatlat, ang Internet rate ay 2.5 percent lamang ng populasyon ang mayroong akses dito. Labinglimang taon matapos, sa kalibrasyon ng negosyo at estado, kahit pa pinababagal kumpara sa ibang bansa; at sa asersyon na rin ng mamamayan sa ating karapatan sa akses sa informasyon, ang Internet ay integral na sa ating mga karapatan, pakikibaka, at kalayaan.

Malaki ang naging simulain at kontribusyon ng Bulatlat sa online journalism at kilusang masa. Sa kanyang buto’y sumikhay ang iba pang website ng people’s organizations, maging ang iba pang alternative media, pati na rin ang explorasyon ng posibilidad at maging limitasyon ng Internet sa pakikibakang pangmamamayan: photo essay, maiikling video reports, documentary videos, at iba pa.

Malaki rin ang naging papel ng Bulatlat sa aking panulat. Mainit na tinanggap ang aking sinusulat sa kulturang popular at politikang pangkultura. Nagbigay ito sa akin ng disiplina para maglaan ng panahon at nabuo ang dedikasyon para sa pagsusulat para sa bayan. Kalakhan ng aking naisulat sa online portal ng Bulatlat ay naging bahagi ng mga libro para sa mas tradisyonal na mambabasa.

Pagbati sa simulain at pag-unlad ng Bulatlat. Maikli pero makasaysayan ang labinglimang taon para sa naging papel ng Bulatlat sa paghamig sa Internet para sa ating karapatan sa informasyon, at bilang kasangkapan sa pag-oorganisa.

Hindi matatawaran ang ambag ng Internet sa gamit ng Bulatlat sa paggigiit ng ating kolektibong kasalukuyan. At sa patuloy na pagbulwak ng akses sa teknolohiya, kasama na ang pagigiit sa mas mabilis, efisyente, at abot-kayang halagang telecom service, may kumpyansa na magiging kawaksi pa rin ang Bulatlat sa pag-aangkin ng ating kolektibong kinabukasan. Hanggang sa tagumpay! (https://www.bulatlat.com)

Mensahe mula kay Roland B. Tolentino
Kolumnista simula 2006
Dating dekano ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon ng Unibersidad ng Pilipinas

Share This Post