#15yearsofBulatlat | No ‘alternative’ truths, just a facist gov’t, says teachers

bulatlat15-logoSa pagpapalit-bihis ng panahon tungo sa bagong milenyo, sumibol ang online media bilang bagong porma at lunsaran ng malayang pamamahayag. Sa bagong milenyo ring ito lumalangoy ang bagong dugo ng henerasyong tutok sa social media.

Bagong henerasyon, ngunit hindi bago ang mga isyung pasan-pasan ng mamamayan dahil nananatili ang pagsasamantala sa lipunang pinaghaharian ng iilang mga kapitalista, panginoong maylupa at politiko. Sa panahong ito, iniluwal ang Bulatlat at ipinosisyon nito ang kahalagahan ng pagpapalawak at pagpapalalim ng kamulatan ng mamamayan sa panahong digital.

Bilang isa sa mga makabayang online journal sa Pilipinas, ang Bulatlat ay nagsusuri at naglalathala ng mga kontemporanyong isyu na may malalim na pag-uugat sa kasaysayan at may matalas na pagtanaw sa malayang hinaharap.

Mabuting bagay na may mga alternatibong midya tulad ng Bulatlat na magsisiwalat ng mga kabulukan ng estado. Masinsing tinitipon ng Bulatlat ang bawat himaymay ng impormasyon sa paghahain ng katotohanan. At walang alternatibong katotohanan, iisa lamang ang katotohanang magpapatotoo sa krisis na kinakaharap ng mamamayan at magpapabulaan sa inilalakong katotohanan ng estado.

Lubog ang Bulatlat sa hanay ng mamamayan, malay sa opresyon, pagsasamantala at pasismo ng naghaharing uri. Nakikisangkot ang Bulatlat sa pakikibakang masa at sa pagtataguyod ng katotohanan, hustisya at tunay na kalayaan.

Iyan ang Bulatlat! Kapanalig ng kilusang guro sa pagsusulong ng siyentipiko, makabayan at makamasang tipo ng edukasyon. Gayon din, kapanalig ng mamamayan sa pag-Bulatlat ng mga isyung direktang nakakaapekto sa hanay ng mga guro, kawani, manggagawa, magsasaka, mga bata’t kababaihan at lahat ng aping uri sa ilalim ng bulok na estado.

BInabati ng pambansang tanggapan ng Alliance of Concerned Teachers sa ngalan ng kasapian nito ang Bulatlat sa pagdiriwang ng ika-15 taon ng pagkakatatag nito. Pagpupugay sa patnugutan, manunulat at kontribyutor na patuloy na naghahatid ng mga istoryang mula at tungo sa mamamayang Pilipino!

MABUHAY ANG BULATLAT!
MABUHAY ANG MALAYANG PAMAMAHAYAG!
PATULOY NA PALAKASIN ANG MEDIA NA TUNAY NA NAGLILINKOD SA MAMAMAYAN!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG LUMALABAN!

Para sa guro at bayan,

Raymond Basilio
Deputy Secretary-General
Alliance of Concerned Teachers – Philippines

Share This Post