Nagagalit Din ang Kristo

NI NOEL SALES BARCELONA
Inilathala ng Bulatlat

Huwag mong isiping
laging mabait ang Diyos.

Nagiging mabalasik din Siya
lalo na’t napopoot.

Napopoot Siya sa mandaraya,
kawatan at nang-aapi.

Namumuhi Siya sa mga pinuno
at saserdoteng walang silbi.

Naghihimagsik Siya
sa salabusab na hukom at bulaang saksi.

Labis ang Kanyang galit
sa mga matatakaw at imbi!

Huwag mong isiping
sapat ang kumpisal.

Huwag pakasisigurong
isasalba ka nang penitensiyal.

Huwag ding sasabihing
Ikaw ay banal

dahil sumisimba ka,
gabi man at araw

sapagkat nasusulat, kapatid:
Kanyang hinahatulan ang gumagawang may kasamaan!

Ikaw na namumunini sa maruming kayamanan–
Maghintay ka… nariyan na ang may hawak ng Timbangan.

Lungsod ng Malabon | Marso 18, 2009

(Inilathala ng Bulatlat)

Share This Post

One Comment - Write a Comment

Comments are closed.