Ugat ng Paglaya

Ni RAUL FUNILAS
Inilathala ng (Bulatlat.com)

Habang may ugat na natatabunan ng tigang na lupa
At nadidilig ng mahibik at mahikbing luha,
Patuloy na susupang, mamamalumpong at magdadagta
Ang bagong sibol na mandirigma
Upang kamtin ang paglayang inaadhika
Ng isang bayang dinudusta.

Share This Post