Countdowns

Pwera na lamang kung ang disaster ay papaloob sa bisperas ng pasko, ang buong pagpasok ng pintig ng kolektibo ng bansa sa season ng kapaskuhan ay isa nang malinaw na hudyat ng kumpiyansa sa awtoridad na lumikha ng okasyon. Swabe ang partnership ng negosyo at estado sa okasyong ito. Kung sa disaster management ay matingkad ang tensyon sa audio-biswal sa lagay ng nasalanta sa mga di nasalanta gabi-gabi sa hapag kainan ng huli at ang opisyal na diskurso hinggil sa administrasyon ng relief sa kinauukulan, sa kapaskuhan ay pawang feel-so-good ang moda ng operasyon.

May mukhang nakangiti parati na naghuhudyat ng papalapit na okasyon, ang higit pang pagpaloob ng panahon at espasyo ng kapaskuhan sa individualisado tungo sa kolektibong pagdanas ng kapaskuhan. Magiging generous si Gloria Arroyo at iba pang lokal at institusyonal na opisyales, sila ang mag-aakda ng Christmas bonus. Kakatwa sa bonus na ito, hindi ito nakatalaga. Di tulad ng heograpikong panahon, pabago-bago ang halaga nito gayong nakabatay sa diskresyon ng awtoridad na mamumudmod nito.

Kaya sa pagpapaubaya ng individual sa kapangyarihan ng awtoridad sa simulasyon ng kolektibong pagdanas ng kapaskukhan napapaniwala ang sarili na mahalaga kundi man napakahalaga ng panahon. Mapa-relihiyosong Katoliko, born-again o Moro at eteiasta pa man, walang counterflow sa trajektori ng pasko at kapaskuhan. Ito ang mundo ng bansa sa apat hanggang limang buwan. Walang lubos na nakakapalag sa sistema ng positibisasyon ng pagdanas.

Sa huli, nainternalisa na ng individual ang diskurso ng kapangyarihan. Tinatanggap na niyang maging kalahok at mover ng okasyon at panahon. Siya ang makakapagtakda ng saklaw ng espasyong inuukol sa pasko. Na ang kanyang ahensya bilang individual ay nagsisiwalat ng personal na kalagayan at kalayaang makapagdesisyon hinggil sa panahon, kahit hindi naman. Sa paglahok ng individual, inialay na rin niya ang kanyang ahensya sa mga bagay na kaalinsabay ng kapangyarihan.

Sa araw at oras ng pagsusulat kong ito, may natitirang 66 na araw, 17 oras at 59 minuto bago ang pasko. Hindi ba kakatwang binibilang ang labi gayong nakapaloob na ang pagbilang sa kapaskuhan? Kung gayon, ang binibilang ay ang araw ng higit pang pagpaloob (reverse countdown o isa pang countup), higit pang internalisasyon ng individual sa mismong kapangyarihan ng estadong makapag-internalisa ang mamamayan hinggil sa kolektibong pangarap para sa darating na maligaya at masaganang pasko. (Bulatlat.com)

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. Is it just me? Or this news article really has problem loading? Its not loading fully on my part.

Comments are closed.