Para sa Inyo, Mga Kasamang Kampyon ng Bayan

Mula sa IBON FOUNDATION

(Alay kina Alex at Ka Roda)

Kung papaano kayo umanib
Sa sanlaksang kandilang nagsaboy-liwanag,
Kung papaano kayo nakiguhit
Ng pagbabago na pluma ng taumbayan ang gamit,
Kung papaano kayo naghinagpis nang tahimik
Habang kung di nakangiti’t umaawit
ay mithiin ng mamamayan ang buong-tapang na inuusal…
Sa kabila ng pighati sa inyong pagpanaw,
kami’y nagpapasalamat
sa halimbawa, lakas at buhay na inyong ibinahagi
na sana’y aming madugtungan ng katumbas na sigasig.

Share This Post