Todos Los Gastos

ni MARK ANGELES
Bulatlat.com

Maluwag ang bulsa
ng mga dinastiya’t
burukrata kapitalista
(mistula).
Kasi pala:
bukal ang masang
butas ang bulsa.
Kinalburong pasensiya!
Lipos na!
Said na!

Sky’s The Limit
(author’s rough English version)

Dynasties
and bureaucrat capitalists
spend money
like water.
Money, not their own,
but milked
from meager masses
(double-crossed & long-suffering).
It’s enough!
It’s revolting!

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post