Brady Cardia

NI MARK ANGELES
Bulatlat.com

Inilathala ng Bulatlat
Pag-expire ng century,
tulog pa rin si Brady.
Pinapak na ng mga uod
mga utusan at tanod
sa tore ng cadena de amor
kung saan siya nalugmok.

Tulog pa rin si Brady,
pag-expire ng century.
Binagtas na ang tunnel of light
ng reynong ermat at erpat.
Kaharian ay umusad
habang tuloy ang paninigas.

Pag-expire ng century,
tulog pa rin si Brady.
Prince charming na hinintay,
sa biyahe ay naligaw.
Nag-stopover sa birhaws
at kinilaw ang lumbay.

Tulog pa rin si Brady,
pag-expire ng century.
Sa mga kamara ay maririnig,
ebb and flow ng hilik.
Panay-panay ang panaginip
ng mga hinayang at hibik.

Pag-expire ng century,
tulog pa rin si Brady.
Mga dragon at armadilyo,
alaga ng kaaway sa ibayo,
handa nang ipambayo
sa payapa nilang kastilyo.

Tulog pa rin si Brady,
pag-expire ng century.
Pero nang dugo ay bumaha
at moog ay masawata,
kinontra ni Brady ang sumpa
at napukaw siya bigla.

(Bulatlat.com)

Share This Post