Triumph Bra at Panganib sa Kilusang Paggawa

Sa globalisasyon ng negosyo, hindi na nga mahalaga na magtaguyod ng factory sa mga bansang mas mura ang halaga ng produksyon at paggawa. Maari nang subkontratahin ng mga lokal na negosyo ang global na demand para sa mga produkto. Mas mabilis ang pagkilos ng produksyon, kasama ang lipatan nito nang hindi nasesementuhan ng CBA ng mga unyon. Ang kontratista na ang bahala sa kanyang manggagawa.

At ang sistemang ito ng imperialistang kapitalismo ang magtitiyak na ang kitang $1.6 bilyon ng multinasyonal na kompanyang Triumph na may headquarters sa Germany at Switzerland ay magpatuloy pang lumaki. At bahagi ng paglaki ay ang pagpapanipis sa 40,000 manggagawa sa produksyon at marketing nito sa 120 na bansa. Mananatili ang marketing pero hindi ang manggagawa sa produksyon.

Tatapusin lamang ng Triumph ang kanyang mga CBA sa iba’t ibang bansang may produksyon ito. Malamang, magsasara na ito, at aakomodahin nang ibang pambansang negosyong makakapagbigay ng mas murang bayad sa paggawa, mas hindi nakapakong kasunduan, mas flexible na kondisyon ng paggawa. Ang flexible ay ibang salita lamang para sa mas matinding pagsasamantala ng global na paggawa.

Kaya ang bigwas ng Triumph sa lokal na manggagawa ay hindi naman personal. Ito ay natural na rekurso ng negosyong naglalayon pa ng higit na kita sa edad na tumitindi ang global na krisis ng kapitalismo. Para nito mapanatili ang kanyang pamumuno sa produkto ng panloob na babae, mangangailangan itong mas umangkin ng flexibilidad, kasama ng flexible subcontracting practices, at maging ang lalo pang flexibilisasyon ng mga lokal na paggawa.

Ang dulot ng krisis ay gawing pasibo ang manggagawa. Tanggapin na lamang ang kaakuhan ng bigwas ng kapitalismo: subkontrakwal imbes na tungo sa permanensiya, subkontrakwal na mas bawas ang benefisyo, mas walang taning ang kondisyon at panahon ng paninilbihan, mas mababang pasweldo, mas walang tungkulin ang negosyante sa manggagawa. Kasama rin dito, ang gamit ng fasismo ng estado.

Ang Pilipinas ang pinakapeligrosong bansa sa Asya para sa manggagawa. Ayon sa Center for Trade Union and Human Rights, 91 na manggagawa na ang napaslang simula nang umupo sa kapangyarihan si Gloria Arroyo. At ito ang bigwas sa natural na pagdaloy ng imperialistang globalisasyon ng kapitalismo sa manggagawa ng bansa at mundo: sa pamamagitan ng pagbabago sa aktwal na praktis ng pagtratrabaho at produksyon, at ang pagbebenta ng gitnang uring fantasya sa maraming konsumerista, nagiging lehitimo ang pinakamarahas na pagdanas ng pagkatao at pagiging manggagawa.

Na kahit ang ordinaryong manggagawa ang nakapagsuot ng branded na panloob, maglalaho ang kanyang makauring posisyon at ang imahen sa salamin at pakiwari sa katawan ay mag-aangat sa kanyang identidad tungo sa gitnang uring status. Pinapadulas ito ni Arroyo sa pagpapatuloy ng Visiting Forces Agreement, ng pag-aalok sa bansa sa paanan ng pandaigdigang negosyo, ng Con Ass (Constitutional Assembly) na magpapasok sa 100 porsyentong dayuhang pag-aari sa mga negosyo at lupain.

Ito naman ang combo-meal na alok ni Arroyo sa dayuhang negosyo. Suportahan ang Con Ass, at susuportahan niya ang kanilang pagpasok at pag-aari ng mahahalagang yaman at negosyo ng bansa. Kaya ang militansya ng Bagong Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Triumph International Philippines Inc. (BPMTI) ay pag-aakda ng pagtutol sa lalo pang nagbabagong kondisyon ng paggawa at negosyo sa bansa, maging sa diskarte ni Arroyo na ipisan ang special offer sa sarili nitong pagtatagal sa poder ng pambansang kapangyarihan.

Ang pag-aakda sa hinaharap ay magaganap lamang sa pagtutol, pagtataas ng kamulatang politikal, at pag-oorganisa. Ang bigwas ng kapitalismo ay bigwas sa pang-araw-araw. Lalong nagpapahirap sa mga manggagawa at batayang sektor, at nagpapalawak ng gitnang uring fantasya kahit na sa pinakaabang mamamayan. Ang pag-akda sa hinaharap ay kolektibong pagtutol na akdain ito ng interes na pwersa ng kontra-mamamayan. (Bulatlat.com)

Share This Post

3 Comments - Write a Comment

  1. Hello, i believe i always recognized a person went to this site i really came to return your opt for? . Now i’m wanting to to seek out challenges to boost this web-site! I reckon that their satisfactory to employ a number of your mind!

  2. global crisis na talaga…haaay!!
    pano na nga PO namin..mga due dates namin..wala na pasok sa office..

Comments are closed.