Babala

Ni SINING GALIAN

Lalamunin ka ng lupa Noynoy.
Ikaw, ang iyong pamilya at buong angkan.
Kayong tagapamandila’t naghawan,
Kasama ang inyong mga tagapamalakad,
Sa imoral na daan tungo sa pambubusabos
Ng mga magsasaka’t manggagawa sa Luisita.

Lalamunin ka ng lupa Noynoy.
Ikaw, ang iyong pamilya’t buong angkan.
Kayong mga tuso at sukab sa lupa, kayamanan
At kapangyarihan. Kayong may utang na dugo.
Mga berdugong nag-aastang santo samantalang
Nang-aalipin. Namamahagi ng limos para lamang
Masabi na may kunsensya. Kayong dilaw ang
Sikmura sa garapal na dumi. Kayong araw-araw
Na naniningil, pumipiga ng tubo mula sa lakas-paggawa
Ng mga magsasaka’t manggagawa ng Luisita.

Lalamunin ka ng lupa Noynoy.
Ikaw, ang iyong pamilya at buong angkan.
Ito ang mukha ng galit na iyong makikita
Sa sandali ng pag-ani sa tagumpay ng lumalakas
Na paglaban ng mga magsasaka’t manggagawa ng Luisita.
At ng buong sambayanan. Lalamunin ka ng lupa Noynoy.

Share This Post