#BulatlatAsks: What does being Filipino mean to you?

Bulatlat.com asked protesters in Mendiola how they define themselves as Filipinos.

By CHRISTINE ANNE T. CABANATAN
Bulatlat.com

Nogie Ramos, Anakbayan
Pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas at ipaglaban ang karapatan natin bilang mga mamamayan upang makamit ang isang makatotohanang kalayaan.

(To defend the sovereignty of the Philippines, and to fight for our rights as a people to attain genuine freedom.)

wika-ronelagoncillojr
Ronnel Agoncillo Jr., Philippine Normal University-Student Government
Tunay na nakasandig sa kung ano ang dapat pinaglalaban para sa masa.

(Being part of the fight of the masses.)

David San Juan, 30, Tanggol wika
Dapat ay makabayan at masasabi mong makabayan ka kung ipinaglalaban mo ang kultura, sailing identitad , at sariling wika.

(We should be nationalistic, and you can say you are so if you fight for our culture, our own identity, and language.)

Mong Palatino, Bagong Alyansang Makabayan-National Capital Region
May pagmamahal sa sariling wika, kasaysayan at pagsisikap na itaguyod ang interes ng komunidad ng ating bayan.

(It means having love for our own language, history and struggle for the interest of the communities of our country.)

Rapha Manalo, 16, PUP
Kultura at tradisyon ng ating bayan ang ating isinasagawa at maging ang paggamit ng sarili nating wika ay isinasaalang-alang din.

(Practicing the culture and traditions of our country and using our own language.)

wika-monpalaganas
Mon Palaganas, 24, Silangan Artists Alliance
Pagiging isang tunay na makabayan na alam kung ano ang kanyang paninindigan at may malinis na hangarin para sa bansa.

(To be a true patriot with a definite stand and genuine aspiration for the nation.)

Jimlane Nale, 16, TUP
Patuloy na pag-uusig sa ating kultura at patuloy na paglaban para sa ating wika dahil kung hahayaan nating mawala ang ating wika, ito ay malaking kabawasan para sa ating kultura.

( Continuing our culture and continuing to fight for our language, because if we let our language fade, this will be a big loss to our culture.)

wika-zainorahodzong
Zainorah Odzong, 19, PNU
Alam mo kung ano ang nangyayari sa sarili mong wika at pinauunlad mo pa ito.

(Knowing your own language and helping it develop.)

Pam, 16, PUP
May pagmamahal sa ating wika.

(Having love for our language.)

Macoy Mercolita, 20, FEU-LFS
Hindi pagyurak sa karapatan at kasarinlan ng bawat mamamayan dito sa Pilipinas.

(Respecting the rights and sovereignty of the people here in the Philippines.)

Christine Mendoza, 18, PNU
Kapag sinusunod mo yung tama, ipinaglalaban mo kung ano yung tama, kapag mahal mo yung bayan mo. Lalo na kapag sinasalita mo yung sarili mong wika na ipinaglaban pa ng ating mga bayani para lang makamit natin ang kasarinlan.

(It means doing what is right, fighting for what is right if you love your country. Specially speaking our own language, which our heroes fought for in the fight for freedom.)

wika_ersela-carillo
Ersela Carillo, 21, PNU-KADIPAN
Pagmamalaki, at pagtanggap sa ating kultura at wika kung paano tayo nakilala maging sa pinakamaliit na detalye na tatak natin bilang isang Pilipino.

(Being proud of our culture and language, and the small things which make us truly different as Filipinos.)
(https://www.bulatlat.com)

Share This Post