Harinawa

Ni ROMMEL RODRIGUEZ

Aba ginoong Duterte,
napupuno ka ng pantasya.
Ang sarili mong labi
ang mahihiwa sa
talim ng iyong dila.

Bukod kang nagmamayabang
na ang pag-unlad ng bayan
sa iyo lamang
maaaring magmula.

Gayong ang unyonista’t manggagawa
na iyong dinuduro’t inaalipusta,
Ang lumikha ng entabladong iyong
tinutungtungan.

Iyang mikroponong gamit
at suot na damit
kamay ng manggagawa ang lumikha
at naghabi.

Bakit ipagkakait ngayon sa amin
ang tinig na maging mapanuri?
Bakit binabantaan kami ng dahas
gayong ang landas na aming hangad,
walang iba kundi pag-unlad?

Aba ginoong Duterte,
huwag ka sanang
maging presidente.

Harinawa. (https://www.bulatlat.com)

Share This Post