#15yearsofBulatlat | ‘Exposed rotten government health policies’

Mulapo sa Alliance of Health Workers,binabati namin ang Bulatlat.com sa inyong ika-15 anibersaryo at sa inyong patuloy na pakikibahagi sa mga laban ng mga manggagawang pangkalusugan at iba pang sektor lalung-lalona sa isyu ng pribatisasyon ng Philippine Orthopedic Center.

Dahil sa inyo at sa iba pang kasama sa media,nailantad natin ang kabulukan ng sistema at mga maling polisiya ng gobyernong ito.

Nawa’y marami pang taon ang ating pagsasama para sa kagalingan at karapatan ng ating mga manggagawang pangkalusugan at iba pang sektor upang baguhin at kamtin ang ating minimithi tungo sa pagbabago ng atinglipunan.(https://www.bulatlat.com)

Thank you and more power!

Robert T. Mendoza, RM
National President

Share This Post