#15yearsofBulatlat | Reporting on Luisita, ‘boldest, most comprehensive and consistent,’ farmers say

bulatlat15-logoMainit at militanteng pagbati ang ipinapaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa ika-15 anibersaryo ng Bulatlat.com ngayong ika-7 ng Pebrero, 2016.

Isa ang Bulatlat.com sa maituturing na mga haligi ng alternatibong midya na mabilis na nakapag-uulat hinggil sa iba’t ibang isyu ng masang anakpawis at sambayanang Pilipino. Ang mga artikulo na inilabas ng Bulatlat.com online, o sa pamamagitan ng bagong midyum ng internet at social media ay naging epektibo sa pagbibigay-impormasyon sa publiko at sa matalas na pagsusuri sa mga isyu sa likod ng balita. Madalas sa hindi, ang mga ulat at paglilinaw na ito ay walang puwang sa telebisyon, radyo at pahayagan na kontrolado ng dominante at tradisyunal na midya. Hindi rin matatawaran ang makabuluhang papel ng Bulatlat.com sa buhay na dokumentasyon ng kilusang masa sa nakaraang 15 taon.

Mahusay na ginagampanan ng mga mamamahayag ng Bulatlat.com ang layunin nito sa pagsalamin sa adhikain at tindig ng mamamayan at pagbabalita sa mga isyu na nakaaapekto sa kanilang buhay at hinaharap — karapatang pantao at kalayaang sibil, usaping pangkalikasan, pambansang patrimonya, at ang kalagayan at kapakanan ng mga manggagawa, magsasaka, migranteng Pilipino, propesyunal, kababaihan, kabataan, katutubo, maralitang lungsod at iba pang mardyinalisadong sektor sa lipunan.

Ang seksyon ng special report ng Bulatlat.com hinggil sa Hacienda Luisita, halimbawa, ay ang pinakamapangahas, komprehensibo, at tuluy-tuloy o konsistent na pag-uulat sa pakikibaka ng mga manggagawang-bukid bago pa man pumutok ang welga at ang malagim na masaker sa asyenda noong 2004, at hanggang sa gitgitang labanan at tagumpay sa Korte Suprema na rumurok noong 2011-2012. Sa pag-igting ng panloloko, pandarahas at pangangamkam ng hacienderong rehimen ni BS Aquino mula 2013, naging aktibo naman ang Bulatlat.com sa paglalabas ng mga ulat ng AMBALA-UMA at Luisita Watch, nang hindi kinakaligtaan ang responsableng pangangalap ng primaryang impormasyon at kumpirmasyon mula mismo sa erya, sa mga biktima o apektadong manggagawang-bukid, mga saksi at mga awtoridad. Ang masugid na pagsubaybay, masinop na pagkalap ng mga datos, at napapanahong pagbabalita ng Bulatlat.com sa tampok na isyung ito ng mga magbubukid at mangagawang agrikultural mula noon hanggang ngayon ay walang duda na siyang pinakamahusay at masasabing “second to none.”

Ang dustang kalagayan, panunupil at karahasan laban sa mga manggagawang agrikultural sa iba’t ibang plantasyon at asyenda ay kabilang sa mga paksa na hindi naibabalita o hindi nabibigyang-pansin, sa kabila ng kanilang magiting na pakikibaka para sa sahod, benepisyo, kaseguruhan sa trabaho, at tunay na reporma sa lupa. Ang mga ulat ng Bulatlat.com hinggil sa mga tampok na pangyayari sa mga manggagawang agrikultural sa Negros, Mindanao at iba pang panig ng bansa ay kabilang din sa mga pyesa ng Bulatlat.com na nagsisilbing inspirasyon at hamon sa sinumang mamamahayag na seryoso sa piniling propesyon. Napatunayan na ng Bulatlat.com ang pagiging huwaran sa maagap at matalas na alternatibong pagbabalita.

Ikinararangal ng UMA na maging bahagi ng maningning na kasaysayan at hinaharap ng Bulatlat.com. Nagtitiwala kami na magpapatuloy ang inobasyon nito upang higit na maging epektibo sa pag-abot sa mas marami pang mambabasa at awdyens sa loob at labas ng bansa. Nakikiisa ang militanteng hanay ng mga manggagawang-bukid sa mga adhika nito na malaking ambag sa kilusan ng sambayanan para sa panlipunang pagbabago, pambansang kalayaan at demokrasya.

Mabuhay ang Bulatlat.com!
Mabuhay ang alternatibong midya!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post