Day: June 2, 2015

Kagabi, habang nakikinig sa iyong pananalita ang mga nagmartsa tungong Mendiola, binuo ng pangamba, dalamhati at katatagan ng loob ang aming diwa. Binanlawan ng mga palakpak at hiyaw ang hinagpis na pasan ng iyong pamilya. Habang ang bawat mong kataga ng pasasalamat at tapang ay naghunos sa aming mga pagal na paa upang magpatuloy sa…